Grow Digital

Grow Digital logo.

ຂະຫຍາຍທຸລະກິດທີ່ມີຢູ່ຂອງທ່ານໄປສູ່ອອນລາຍ

Grow Digital ສະໜອງການຝຶກອົບຮົມຂັ້ນສູງໃຫ້ແກ່ຜູ້ປະກອບການ ແລະ ເຈົ້າຂອງທຸລະກິດກ່ຽວກັບທັກສະທີ່ສຳຄັນໃນການວາງແຜນການເງິນ, ການຕະຫຼາດດິຈິຕອນ, ຄວາມປອດໄພທາງອິນເຕີເນັດ ແລະ ທຸລະກິດສີຂຽວໃນເສດຖະກິດດິຈິຕອນເພື່ອຊ່ວຍຂະຫຍາຍທຸລະກິດຂອງທ່ານ. 

ເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງຫ້ອງຮຽນລະດັບພາກພື້ນໃນການຂັບເຄື່ອນການຜູ້ປະກອບການອາຊຽນໃຫ້ເຕີບໃຫ່ຍຂະຫຍາຍຕົວ ແລະ ເຮັດໃຫ້ທຸລະກິດຂອງທ່ານມີກຳໄລ ແລະ ຍືນຍົງໃນຍຸກດິຈິຕອນ.

ພວກເຮົາກຳລັງລົງສູ່ທ້ອງຖິ່ນ!

ສະໝັກດຽວນີ້!