Explore Digital

Explore Digital logo.

ຮຽນຮູ້ຈາກ MSMEs ໃນທົ່ວອາຊຽນ

Explore Digital ແມ່ນເປັນອີກຊຸດຄວາມຮູ້ໜຶ່ງທີ່ສ້າງແຮງບັນດານໃຈໃຫ້ຜູ້ປະກອບການ ແລະ ນຳເອົາຜູ້ນຳດ້ານຄວາມຄິດຈາກທົ່ວອາຊຽນ ເພື່ອແບ່ງປັນຄວາມຮູ້, ຄວາມສຳເລັດ ແລະ ຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບແນວໂນ້ມຂອງທຸລະກີິດສຳລັບທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍໃນພາກພື້ນ.ຕິດຕໍ່ ແລະ ປະສານງານກັບຊຸມຊົນດິຈິຕອນຂອງຜູ້ປະກອບການຈາກອາຊີຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ ແລະ ແລກປ່ຽນບົດຮຽນເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນກ່ຽວກັບຄວາມທ້າທາຍ ແລະ ວິທີການແກ້ໄຂບັນຫາທາງທຸລະກິດຕ່າງໆ.