Go Digital

Go Digital logo,

ປ່ຽນທຸລະກິດຂອງທ່ານເປັນອອນລາຍ

ໃນການສ້າງໂຄງການຊ່ວງທຳອິດ, ການຝຶກອົບຮົມ Go Digital ຈະສືບຕໍ່ຈັດໃຫ້ມີການຝຶກອົບຮົມທັກສະດ້ານດິຈິຕອນຂັ້ນພື້ນຖານໃຫ້ແກ່ບຸກຄົນ ແລະ ຊຸມຊົນໃຫ້ໄດ້ຫຼາຍທີ່ສຸດໃນໃນປະເທດອິນໂດເນເຊຍ, ລາວ, ໄທ, ແລະ ຫວຽດນາມ. ການຝຶກອົບຮົມໂດຍຜູ້ຊ່ຽວຊານນີ້ຈະສະຫນອງທັກສະພື້ນຖານເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ປະກອບການ ແລະ ເຈົ້າຂອງທຸລະກິດໃນການເລີ່ມຕົ້ນທຸລະກິດອອນລາຍຂອງພວກເຂົາ. ການຝຶກອົມຮົມນີ້ຍັງເປັນບົດຮຽນພື້ນຖານໃນໂຄງການ Grow Digital.

ສຶກສາເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບການຝຶກອົບຮົມ Go Digital ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ

ແຫຼ່ງລວບລວມຫຼັກສູດຕ່າງໆ

ຄົ້ນຫາຈາກການຝຶກອົບຮົມ Go Digital ທີ່ຜ່ານມາ